Όροι Διαγωνισμού

1] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η επιχείρηση με την επωνυμία «Ιωάννα Εμμανουέλλα Αλευροφά – με διακριτικό τίτλο DIGITAL BEINGS» (www.digital-beings.com) που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής (Λαμπράκη αριθμός 23) με ΑΦΜ 069022946 και ΔΟΥ Γλυφάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα εφεξής καλούμενη «D.B.» ή η «Διοργανώτρια Εταιρεία», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, εφεξής ο «Διαγωνισμός», στο πλαίσιο προώθησης των θεμάτων που αφορούν την κομμωτική, καθώς και των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν χορηγικά, προσφέροντας τα βραβεία που θα δίνονται στους νικητές και θα αφορούν είτε προϊόντα, είτε υπηρεσίες.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Τα νομικά πρόσωπα ομοίως δικαιούνται και αυτά να συμμετάσχουν, μέσω του/της νομίμου εκπροσώπου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή καθίσταται η λειτουργία στην Ελλάδα από τον/την συμμετέχοντα, κομμωτηρίου, είτε υπό την μορφή ατομικής επιχείρησης, είτε από νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται ρητά να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό τα ανίκανα και περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Επιχείρησης και των Χορηγικών Επιχειρήσεων, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Α’ βαθμού.

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Ο διαγωνισμός θα είναι επαναλαμβανόμενος κατά τακτικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την προσφορά των αναγκαίων χορηγιών προσφοράς των βραβείων, που οι νικητές θα κερδίζουν. Τα βραβεία κάθε φορά μπορούν να διαφέρουν, πάντα όμως θα αφορούν το κομμωτήριο. Το διάστημα μεταξύ των διαγωνισμών, δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από τους δύο μήνες, διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Κάθε φορά θα ανακοινώνεται ο διαγωνισμός, καθοριζομένης της διάρκειας και της τελικής ημέρας υποβολής συμμετοχής, καθώς επίσης και της ημερομηνίας ανάδειξης του νικητή. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη εκάστου Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

4.1 Από κάθε promo που επικοινωνείται η ενέργεια (banners, facebook ads κλπ.), ο επιθυμών να συμμετάσχει στον διαγωνισμό οδηγείται στην ειδικά διαμορφωμένη ενότητα/σελίδα σχετικά με τον διαγωνσιμό. εντός του περιβάλλοντος hairspectrum.gr, θα συμπληρώνει τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία του, θα ανεβάζει φωτογραφίες του κομμωτηρίου και θα γράφει ένα σύντομο κείμενο για την κατάσταση του χώρου του κομμωτηρίου, καθώς και μία εκτίμηση για την ανάπτυξη του και το πώς τα βραβεία θα βοηθήσουν το χώρο και την ανάπτυξή του. Στα απαραίτητα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται, ονοματεπώνυμο, επωνυμία της εταιρείας (αν νομικό πρόσωπο λειτουργεί το κομμωτήριο), ΑΦΜ, όνομα κομμωτηρίου, πλήρη διεύθυνση του κομμωτηρίου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας προσωπικό και κομμωτηρίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό θα μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα δώρα που θα κληρώνονται κάθε φορά. Αυτά ενδεικτικά μπορεί να είναι η χορηγία προϊόντων, ή χορηγία εξοπλισμού (ανακαίνισης και σε εξοπλισμό) του χώρου, ή χορηγία συστήματος διαχείρισης του κομμωτηρίου και μέχρι ενός ποσού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Παραπάνω συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες και θα διαγράφονται από την εφαρμογή. Νικητής ενός διαγωνισμού, δεν θα μπορεί να δηλώσει εκ νέου συμμετοχή.

4.2 Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

4.3 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος, ή η καταβολή χρηματικού ποσού.

4.4 Συμμετοχές που δεν πληρούν τους παρόντες όρους θα ακυρώνονται.

4.5 Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά.

4.6 Ο νικητής παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στη Διοργανώτρια επιχείρηση για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου καθ' όλη τη διάρκεια αυτού. Η Διοργανώτρια επιχείρηση επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

4.7 Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό και την ανάρτηση οποιουδήποτε κειμένου στο Διαδικτυακό Τόπο, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι το περιεχόμενο αυτό το οποίο αναρτούν καθίσταται αναγκαία δημόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα προς την Διοργανώτρια και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια με οποιαδήποτε σχέση, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αναπαράγουν και δημοσιεύουν το περιεχόμενο αυτό σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν, για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού και των χορηγών του, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων και χωρίς καμία επιβάρυνση της Διοργανώτριας επιχείρησης.

4.8 Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας επιχείρησης σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.

5] ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής, που θα κερδίζει τα βραβεία. Αυτά θα καθορίζονται πάντα με βάση τις χορηγίες, δηλαδή θα ανακοινώνονται κάθε φορά πριν την έναρξη εκάστου διαγωνισμού, τόσο ως προς το είδος, όσο και ως προς την αξία. Μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας επιχείρησης, σε κάποιο διαγωνισμό, να ανακηρυχθούν περισσότεροι από ένας νικητής, τούτο όμως θα έχει ήδη προ-ανακοινωθεί κατά την έναρξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση τα δώρα-βραβεία, θα αφορούν, όπως και ανωτέρω αναφέρεται, σε μερική και στοχευμένη ανακαίνιση του χώρου ή και του εξοπλισμού του κομμωτηρίου, σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών, σε σύστημα διαχείρισης κομμωτηρίου (υλικό και λογισμικό) και ότι άλλο αφορά ένα κομμωτήριο και πάντα σύμφωνα με τις χορηγίες.

Το δώρο είναι προσωπικό και δε μεταβιβάζεται.

6] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

6.1 Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός των χρονικών ορίων 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση, η οποία θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο website. Στους νικητές θα στέλνεται και μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν, δηλώνοντας ρητά ότι αποδέχονται το βραβείο και ότι δεν έχουν κάποιο κώλυμα αποδοχής του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο ή δεν απαντήσει με e-mail, όπως ανωτέρω αναφέρεται, το δώρο ακυρώνεται και θα συμπεριληφθεί στα δώρα του επόμενου διαγωνισμού.

6.2 Μετά την παραλαβή του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Επιχείρησης παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

7] ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ / ΚΛΗΡΩΣΗ:

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία, που θα ανακοινώνεται αμέσως με την ανακοίνωση διενέργειας του διαγωνισμού. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διαχειρίστριας Επιχείρησης, που βρίσκονται στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Λαμπράκη αριθμός 23, ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Οργανώτριας Επιχείρησης και την Φρύνη Αποστολάτου-Λάτου, διευθύντρια έκδοσης του διεθνούς φήμης περιοδικού ESTETICA, από τις οποίες (κληρώσεις) θα αναδεικνύονται οι νικητές εκάστου των διαγωνισμών. Οι ως άνω κληρώσεις του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθούν με χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα παρακάτω. Η ως άνω διμελής επιτροπή θα είναι αρμόδια και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του τελικού νικητή θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την 23:59 της προηγούμενης ημέρας της τέλεσης της σχετικής κλήρωσης.

Διευκρινίζεται ότι συμμετοχή που κέρδισε σε κάποια από τις κληρώσεις δεν θα συμμετέχει στις επόμενες.

8] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα της ενέργειας στη θέση «Όροι και προϋποθέσεις».

9] ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Η ανακήρυξη των νικητών, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(δ) Λανθασμένων στοιχείων,

(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

10] ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο www.hairspectrum.gr

11] ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ:

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια της ενέργειας.

12] ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

13] ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τυχόν συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η Διοργανώτρια Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

14] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Επιχείρησης, των Χορηγικών Επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.

15] ΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ:

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Αν κάποια ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Επιχείρηση παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εν λόγω εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την συμμετοχή αυτή από το Διαγωνισμό.

16] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Ειδικότερα η Διοργανώτρια Επιχείρηση μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Επιχείρησης στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της Διοργανώτριας Επιχείρησης). Σημειωτέων, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν και δεν διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πλην των νικητών θα καταστρέφονται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού θα διαγράφονται 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με τους παρόντες όρους ενημερώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και δη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός- GDPR») και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία, που τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ταυτότητα της Διοργανώτριας Επιχείρησης, η οποία είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και για το είδος των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς η Διοργανώτρια Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.
Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια Επιχείρηση για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων τους Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Διοργανώτρια Επιχείρηση. Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των αναφερομένων δικαιωμάτων η Διοργανώτρια Επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον αιτούντα γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016)

17] ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, συναινούν εκ των προτέρων στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους ή/και της εικόνας του κομμωτηρίου τους, αναφορικά με τα αποτελέσματα του παρόντος Διαγωνισμού στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στα ΜΜΕ χωρίς καμία απαίτηση αμοιβής.

18] ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

18.1. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hairspectrum.gr

18.2. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

18.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Επιχείρησης.